Sikkerhetsdatablader

Om sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie. Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering og ved senere endringer av databladet. REACH er EUs nye forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier og trådte i kraft i Norge 30. mai 2008. Dette medførte en rekke endringer, blant annet at forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier ble opphevet og erstattet av tilsvarende bestemmelser i REACH. HMS-datablad skiftet dessuten navn til sikkerhetsdatablad.

Hvilke kjemikalier skal ha sikkerhetsdatablad?

Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper. Det er Klima- og forurensningsdirektoratet som har det administrative ansvaret for regelverket.
Kilde: Arbeidstilsynet